Hiệu quả của việc sử dụng công cụ ISBAR trong bàn giao người bệnh giữa điều dưỡng gây mê với điều dưỡng phòng hồi tỉnh tại Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

ISBAR là một qui trình chuẩn đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, trong đó có ngành y tế. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công cụ ISBAR trong bàn giao người bệnh giữa điều dưỡng gây mê với điều dưỡng phòng hồi tỉnh ở Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.