Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Bài viết này phân tích một số nội dung chính của Hiệp định, tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Chile thời gian qua, từ đó nhận diện các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Thông qua phương pháp phân tích, tổng hợp và phỏng vấn chuyên gia, kết quả nghiên cứu cho thấy VCFTA mang đến nhiều cơ hội to lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, trong đó tiêu biểu là việc tiếp cận một thị trường mới và đẩy mạnh xuất khẩu được các mặt hàng tiêu dùng.vốn là thế mạnh của Việt Nam.