Hệ thống quy trình quản lý: Quy trình Nghiệp vụ phân hệ kế toán tổng hợp

Mục đích của việc xây dựng Quy trình nghiệp vụ phân hệ kế toán tổng hợp này nhằm: Đáp ứng nhu cầu quản lý; đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất cao trong công việc, đem lại dịch vụ tối đa cho khách hàng.