Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại

Bài viết nghiên cứu nhằm đảm bảo tính bền vững và ổn định trong phát triển cũng như đảm bảo một hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn và lành mạnh, sử dụng nguồn lực có hiệu quả, vấn đề cần phải giải quyết một cách tốt nhất đó là tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro, cụ thể là nâng cấp hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ để trở thành cơ chế tự phòng chống rủi ro quan trọng của ngân hàng thương mại.