Giáo trình thống kê doanh nghiệp - Th.S Đỗ Thị Vân Hồng

Giáo trình gồm 7 chương được biên soạn theo hình thức tích hợp giũa lý thuyết và thực hành. Chương 1: những vấn đề cơ bản về thống kê doanh nghiệp, chương 2: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chương 3: Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, chương 4: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp, chương 5: Thống kê lao động năng suất lao động và tiền lương trong lao động, chương 6: Thống kê giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, chương 7: Thống kê các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.