Giáo trình Thiết kế đường ô tô (Tập 2) - NXB Giáo Dục

Giáo trình Thiết kế đường ô tô (Tập 2) giới thiệu những cơ sở lí luận và các phương pháp tính toán thiết kế nền đường, mặt đường, hệ thống các công trình cấp thoát nước trên ôtô. Nội dung giáo trình gồm các chương sau: chương 8 thiết kế nền đường, chương 9 chế độ thủy nhiệt của nền đường và các biện pháp thiết kế bảo đảm ổn định cường độ của nền đường, chương 10 cấu tạo áo đường, chương 11 tính toán cường độ (bề dày) áo đường mềm, chương 12 tính toán thiết kế áo đường cứng, chương 13 thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm, chương 14 khảo sát thủy văn phục vụ thiết kế nền đường và công trình thoát nước mặt.