Giáo trình Thị trường chứng khoán - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

Cuốn sách này gồm 5 chương sau: Bản chất và vai trò của thị trường chứng khoán, hàng hóa và phân loại thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán sơ cấp và giá cả chứng khoán, thị trường chứng khoán thứ cấp, đầu tư và phân tích chứng khoán. Nội dung được biên soạn với mục tiêu trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và kỹ năng phân tích những ảnh hưởng của thị trường chứng khoán tới hoạt động tài chính doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh.