Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản: Phần 1 - Trường ĐH Thương mại

Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản trang bị cho người học những kiến thức nền tảng và kỹ năng chuyên môn về quản trị nhân lực (kỹ năng phân tích môi trường quản trị nhân lực; kỹ năng xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch nhân lực; kỹ năng phân tích công việc; kỹ năng lựa chọn bộ máy quản trị nhân lực; kỹ năng tổ chức hoạt động quản trị nhân lực; kỹ năng thiết kế tạo động lực làm việc; kỹ năng kiểm soát trong quản trị nhân lực). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình dưới đây.