Giáo trình Marketing căn bản - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Giáo trình Marketing căn bản của TS. Nguyễn Minh Tuấn gồm 6 chương. Chương 1 trình bày tổng quát về marketing, quản trị marketing, hệ thống marketing, môi trường marketing. Chương 2 gồm các vấn đề về thị trường và hành vi tiêu dùng. Chương 3 gồm các vấn đề về sản phẩm như khái niệm sản phẩm, chu kì sống của sản phẩm, quyết định về sản phẩm, hoạch định và phát triển sản phẩm mới. Chương 4 gồm các vấn đề về giá cả. Chương 5, chương 6 gồm các vấn đề về phân phối và chiêu thị. Mời bạn đọc tham khảo.