Giáo trình Kiến trúc máy tính và quản lý hệ thống máy tính: Phần 1

"Giáo trình Kiến trúc máy tính và quản lý hệ thống máy tính: Phần 1" giúp người học nắm được Giới thiệu những kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính, bắt đầu từ nguyên lý kiến trúc, chức năng, nhiệm vụ và các thành phần cơ bản tạo nên một máy tính theo nguyên lý Von Neumann; kiến trúc và các bước thiết kế kiến trúc đơn vị xử lý trung tâm CPU, đơn vị điều khiển CU thông qua việc phân tích hoạt động chức năng thực thi lệnh, thực thi chương trình. Phân tích kiến trúc tập lệnh và phương thức CPU thực hiện lệnh, chu kỳ lệnh trong thực hiện chương trình, thông qua đó củng cố sâu thêm những hiểu biết về nguyên lý kiến trúc, chuẩn bị kiến thức cơ sở cho lập trình hệ thống. Thông qua truy xuất bộ nhớ để lấy lệnh, lấy dữ liệu, phân tích các phương pháp định vị ô nhớ trong cấu trúc lệnh.