Giáo trình Kế toán tài chính II (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Nội dung của giáo trình "Kế toán tài chính II" có bốn chương, bao gồm các phần hành kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; phần hành kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; cuối cùng là phần hành kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình qua phần 1 sau đây.