Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

Phần 2 giáo trình gồm nội dung các chương: Định giá bán sản phẩm tại doanh nghiệp, đánh giá trách nhiệm quản lí và phân tích báo cáo bộ phận, hệ thống quyết định trong kế toán quản trị. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.