Giáo trình Hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX - ThS. Trần Long (chủ biên)

Giáo trình Hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán DNSX - ThS. Trần Long (chủ biên) nhằm giúp học sinh hiểu biết thực tế công tác kế toán tại doanh nghiệp SXKD (gắn liền với điều kiện SXKD thực tế của từng đơn vị về quy mô, đặc điểm SX, quy trình công nghệ sản xuất, yêu cầu quản lý và trình độ quản lý...) và sự vận dụng chế độ tài chính, kế toán trong thực tế công tác kế toán của doanh nghiệp. Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, nhằm giúp học sinh củng cố được phần lý thuyết đã được nghiên cứu và xử lý thành thạp các tình huống kế toán trong thực tế hoạt động kinh doanh, đồng thời nắm vững và tuân thủ chế độ tài chính, kế toán hiện hành.