Giáo trình Bảo hiểm trong ngoại thương - Phạm Thị Lanh Anh

Giáo trình Bảo hiểm trong ngoại thương bao gồm bài mở đầu và ba chương chủ yếu đề cập đến các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, phục vụ cho kinh doanh, đó là lĩnh vực bảo hiểm ngoại thương bao gồm các vấn đề về lý luận cũng như thực tiễn hiện nay trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Sách có các nội dung sau: Tổng quan về môn học bảo hiểm trong ngoại thương, những vấn đề chung về bảo hiểm, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường bộ và đường hàng không.