Ebook Vai trò của lợi ích đối với sự phát triển xã hội: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày nội dung: Một số vấn đề lợi ích trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu vấn đề lợi ích để từ đó đưa ra những phương thức điều chỉnh, tác động, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là vấn đề có ý nghĩa được đề cập trong cuốn sách. Mời các bạn cùng tìm hiểu ebook.