Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 6) - NXB Chính trị Quốc gia

Nội dung chính của tập 6 là những luận chứng và phát triển một cách phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới, những tư tưởng của C.Mác và Ph.Awngghen về Đảng, phát triển những nguyên lý của học thuyết về Đảng kiểu mới, Đảng cách mạng vô sản và các tài liệu để thảo cương lĩnh Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga.