Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao: Phần 2 - Trương Quốc Uyên

 "Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao: Phần 2" trình bày các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao bao gồm: Các quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục và rèn luyện thể chất giáo dục trẻ; các quan điểm Hồ Chí Minh về thể thao thành tích cao; các quan điểm Hồ Chí Minh về vị trí của công tác thể dục thể thao và nhiệm vụ người cán bộ trong lĩnh vực này. Phần cuối là những chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao.