Ebook Tổ chức điều hành hoạt động của các công sở - PGS. TSKH Nguyễn Văn Thâm

Ebook Tổ chức điều hành hoạt động của các công sở do PGS. TSKH Nguyễn Văn Thâm biên soạn trình bày về tổ chức hoạt động của các công sở hành chính, nêu lên vai trò của văn phòng, kỹ thuật và kỹ năng hành chính, điều kiện làm việc và thiết bị trong điều hành công sở. Đồng thời cuốn sách cũng đã đề cập một số vấn đề về kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong công sở hành chính, nâng cao kỹ năng trong điều hành hoạt động của các công sở nước ta hiện nay và tương lai.