Ebook Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 (Tập 2): Phần 1

Tập 2 này trình bày việc tính toán các cấu kiện chịu nén, kéo, xoắn, làm việc cục bộ và về nứt, biến dạng, các điều kiện và công thức tính toán được dựa vào Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bêtông và bêtông cốt thép TCXDVN356-2005. Thỉnh thoảng, ở một vài chỗ có mở rộng và bổ sung chút ít theo kết quả nghiên cứu của tác giả, những chỗ đó trên cơ bản vẫn dựa vào tiêu chuẩn đã nêu. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo.