Ebook Thực vật dược (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)

Nội dung sách Thực vật dược gồm hai phần: Hình thái – Giải phẫu thực vật và Phân loại thực vật được trình bày trong 10 chương. Ngoài nội dung, mỗi chương đều có mục tiêu học tập và câu hỏi để sinh viên tự kiểm tra kiến thức.