Ebook Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay" do Lê Văn Hòe (chủ biên) biên soạn trình bày nội dung chương 1 - Lập pháp và năng lực lập của Quốc hội, chương 2 - Thực trạng lập pháp và năng lực lập pháp của Quốc hội Việt Nam hiện nay.