Ebook Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

Phần 2 cuốn sách trình bày nội dung chương 3 - Quan điểm và những khuyến nghị với Đảng, Nhà nước về giải pháp góp phần tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.