Ebook Quản trị Marketing: Phần 1

"Ebook Quản trị Marketing: Phần 1" được biên soạn với các bạn với những nội dung bản chất của marketing và quản trị marketing; phát triển các kế hoạch và chiến lược marketing; quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; phân tích môi trường marketing; các khách hàng của doanh nghiệp; phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt; phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu; chiến lược khác biệt hoá và định vị.