Ebook Quản trị học: Phần 1 - Nguyễn Khoa Khôi & Đồng Thị Thanh Hương

Quyển sách Quản trị học: Phần 1 gồm có 7 chương, trình bày các nội dung chính như: Khái niệm về quản trị và quản trị kinh doanh; Sự phát triển của những lý thuyết quản trị kinh doanh; Quyết định quản trị; Hoạch định; Tổ chức; Lãnh đạo;...Mời các bạn tham khảo để nắm chi tiết nội dung phần 1.