Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Phương pháp nghiên cứu xã hội học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hệ các phương pháp thu thập thông tin cá biệt, xử lý thông tin và viết báo cáo kết quả nghiên cứu xã hội học, xử lý thống kê các tài liệu xã hội học, đặc điểm thực nghiệm của xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.