Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 1

Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp và lược sử ngành Khu vực học, các yếu tố địa lý cấu thành quốc gia, bản chất chính trị - xã hội của quốc gia, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, các không gian văn hóa và văn hóa dân tộc, văn hóa dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.