Ebook Nghiên cứu xã hội học và dân số Việt Nam (Tập 2): Phần 1

Trong quá trình biên soạn, tác giả sử dụng có chọn lọc những bài viết áp dụng những phương pháp và kỹ thuật khác nhau nhằm giúp cho bạn đọc tham khảo và vận dụng trong các nghiên cứu của mình. Các bài viết trong tài liệu được sắp xếp thành các phần chính, riêng tập 2 tài liệu trình bày 2 thành chính đó là: Nghiên cứu về tử vong và nghiên cứu về di cư. Ở phần 1 tài liệu trình bày nội dung đầu tiên nghiên cứu về tử vong, mời các bạn cùng tìm hiểu.