Ebook Ngân hàng thế giới - Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam: Phần 2

Phần 2 cuốn sách đã nêu lên hoạt động nghiên cứu của tổ chức, hoạt động này có ảnh hưởng quan trọng đến lĩnh vực kinh tế và chính sách phát triển trên bình diện quốc tế; hoạt động của Ngân hàng tại Việt Nam, các vấn đề chính đang được thảo luận về tương lai của Ngân hàng Thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.