Ebook Ngân hàng thế giới - Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam: Phần 1

Phần 1 cuốn sách đã giới thiệu sự ra đời, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng và các số liệu cơ bản tóm tắt sơ lược về hoạt động của Ngân hàng Thế giới; các chính sách của Ngân hàng Thế giới theo từng thời kỳ đến cuối thế kỷ 20; các chiến lược chống đói nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo.