Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Hệ thống an sinh xã hội ở Việt nam; các lĩnh vực chính trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. tài liệu là tài liệu nghiên cứu có giá trị đối với những người công tác trong lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, hy vọng những thông tin được trình bày trong tài liệu sẽ gợi mở nhiều suy nghĩ đối với các nhà khoa học và quản lý, đóng góp tích cực vào việc tiếp thu, đánh giá và vận dụng lý luận khoa học an sinh xã hội vào cuộc sống đang đổi mới hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.