Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn với công tác an sinh xã hội: Phần 1

Tài liệu là một công trình nghiên cứu khá toàn diện về hệ thống an sinh xã hội từ góc độ tiếp cận lý thuyết đến những nghiên cứu thực nghiệm. Đây có thể sẽ là một cơ sở để xây dựng một cuốn giáo trình cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội. Nội dung phần 1 tài liệu trình bày 2 chương đầu: Những vấn đề cơ bản về an sinh xã hội; hệ thống an sinh xã hội trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.