Ebook Lịch sử công an tỉnh Bình Dương (1945-1975): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Lịch sử công an tỉnh Bình Dương (1945-1975)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về những hoạt động của công an trong phong trào đấu tranh đòi địch thi hành Hiệp định Giơnevơ (1954-1959), sự ra đời của Ban An ninh tỉnh, lực lượng an ninh trưởng thành trong cuộc đấu tranh đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ (1960-1965),... Mời các bạn cùng tham khảo.