Ebook Lịch sử công an tỉnh Bình Dương (1945-1975): Phần 1

Ebook Lịch sử công an tỉnh Bình Dương (1945-1975): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công an tỉnh Bình Dương trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, quốc gia tự vệ cuộc Thủ Dầu Một ra đời góp phần đấu tranh chống bọn phản cách mạng, tích cực bảo vệ Đảng và chính quyền cách mạng mới thành lập (8.1945-1946), chuyển hướng tổ chức và hoạt động, công an nhân dân Thủ Dầu Một chống thực dân Pháp tái xâm lược (1946-1951). Mời các bạn cùng tham khảo.