Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 1

Cuốn "Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của sinh viên và giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và thương lượng của những người đang làm việc. Phần 1 của tài liệu gồm 4 chương trình bày: khái quát chung về giao tiếp; cấu trúc của hoạt động giao tiếp; cơ sở tâm lý - xã hội của hành vi giao tiếp; các kỹ năng giao tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo!