Ebook Học ECG trong 1 ngày – Phương pháp tiếp cận có hệ thống: Phần 1

"Ebook Học ECG trong 1 ngày – Phương pháp tiếp cận có hệ thống: Phần 2" nối tiếp phần 1 với các kiến thức rối loạn nhịp; tiếp cận hệ thống rối loạn nhịp tim; chẩn đoán phân biệt; phụ lục các dạng ECG thường gặp; các tình huống ECG; chẩn đoán phân biệt tâm ở người lớn.