Ebook Hoạt động tiền tệ và ngân hàng: Phần 1

Tài liệu "Tiền tệ và hoạt động ngân hàng" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ, chức năng và vai trò; Sự ra đời của tiền tệ; Hệ thống tiền tệ; Chức năng và vai trò của tiền tệ; Lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng; Hoạt động của ngân hàng trung ương; Hoạt động của ngân hàng trung gian;.... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.