Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

Trong tài liệu, trước hết tác giả thử xây dựng một vài quan điểm mang tính xã hội học để lý giải khía cạnh xã hội quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ờ Việt Nam trên cấp độ vĩ mô, bản thân quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề xã hội cơ bản, bao trùm nhất... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu với 3 nội dung đầu trình bày: Cơ sở lý luận và phương pháp luận, khung phân tích hiện thực xã hội Việt Nam, động thái dân số và biến đổi xã hội.