Ebook Giới thiệu về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 - NXB Bưu Điện

IPv6 được thiết kế với hy vọng khắc phục những hạn chế vốn có của địa chỉ IPv4 như bị hán chế về không gian địa chỉ, cấu trúc, định tuyến và bảo mật, đồng thời đem lại những đặc tính mới thỏa mãn các nhu cầu dịch vụ của thế hệ mạng mới như khả năng tự động cấu hình, mà không hỗ trợ tốt hơn multicast, hỗ trợ bảo mật và cho di động tốt hơn. Cuốn sách "Giới thiệu về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6" cung cấp cho các bạn những thông tin trên.