Ebook Doanh tập một số tổ chức Hội liên hiệp hội và phi chính phủ Việt Nam

Dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có về các đơn vị thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), ban biên tập đã tiến hành cập nhật, bổ sung và mở rộng dữ liệu bao gồm cả thông tin thu thập được từ các tổ chức không thuộc VUSTA. Để giúp cho nhu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, các cá nhân cũng như các đối tác làm dự án phát triển, đặc biệt ở những nơi ít có cơ hội tiếp cận với internet, Quỹ Châu Á và Viện Nghiên cứu Xã hội đã quyết định xuất bản cơ sở dữ liệu này thành ebook “Danh tập một số tổ chức hội, liên hiệp hội, và phi chính phủ Việt Nam”. Mời các bạn cùng tham khảo!