Ebook Đào tạo nguồn nhân lực Làm sao để khỏi ném tiền qua cửa sổ: Phần 1 - NXB Trẻ

(BQ)Ebook "Đào tạo nguồn nhân lực Làm sao để khỏi ném tiền qua cửa sổ: Phần 1" nhằm giúp các bạn biết được lợi ích của việc đào tạo nguồn nhân lực, chu trình đào tạo, cách thức xác định đúng nhu cầu đào tạo để có thể quyết định được đào tạo ai và đào tạo cái gì.