Ebook Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền: Phần 1

Để thiết thực phục vụ việc nghiên cứu, vận dụng thực hiện công tác giám sát, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của đảng cầm quyền do một số cán bộ Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương sưu tầm và biên soạn. Cuốn sách tập hợp các bài nói, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với nhận thức và yêu cầu mới, quan điểm của Lênin về giám sát và công tác giám sát, công tác giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.