Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2014 - Viet Nam information and communication technology: Phần 2

Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người học các nội dung: Nghiên cứu và đào tạo ngành CNTT-TT, các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT-TT, hợp tác quốc tế, các cơ quan, tổ chức về CNTT-TT, các sự kiện CNTT-TT tiêu biểu hàng năm tại Việt Nam, một số tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT tiêu biểu.