Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Các lí thuyết xã hội học (Tập 1)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lí thuyết xã hội học hiện đại các trường phái chính, thuyết chức năng - cấu trúc thuyết tân chức năng và thuyết xung đột, các thuyết tân Marxian khác nhau, thuyết tương tác biểu tượng, phương pháp luận thực hành, lí thuyết trao đổi, lí thuyết mạng lưới và lí thuyết lựa chọn hợp lí, lí thuyết nữ quyền đương đại. Mời các bạn cùng tham khảo.