Ebook Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh trình độ A: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh trình độ A" trình bày tiếp tục 26 unit còn lại của tài liệu. Ebook trình bày các ngữ pháp các thì cơ bản từ hiện tại, quá khứ đến tương lai + loại danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ và một số dạng câu khác.