Ebook Bài giảng Quản trị tài chính - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

Ebook Bài giảng Quản trị tài chính cung cấp các kiến thức tổng quan về quản trị tài chính, báo cáo tài chính doanh nghiệp, phương pháp phân tích báo cáo tài chính, hoạch định tài chính và tỷ lệ tăng trưởng, giá trị thời gian của tiền tệ, báo cáo tài chính, dòng tiền và thuế. Bên cạnh trình bày nội dung lý thuyết, tài liệu trình bày một số câu hỏi và bài tập kiểm tra kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo