Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Việt và tiếng Nga

Bài viết này khảo sát đặc điểm của hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Việt và tiếng Nga, chỉ ra cách thức nói năng liên quan nội dung từ chối trong bối cảnh giao tiếp cụ thể, qua đó góp phần đổi mới phương pháp và nội dung dạy môn thực hành tiếng cho người học tiếng Việt và tiếng Nga như một ngoại ngữ.