Đo lường năng lực cạnh tranh động của Dịch vụ Cơ khí Hàng hải

Nghiên cứu kiểm định mức độ tác động của các nguồn lực vô hình đến năng lực cạnh tranh động của công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng
hải (PTSC M&C), bằng việc khảo sát 212 khách hàng. Phương pháp phân tích cronbach’s alpha, phân tích EFA cùng với phân tích hồi quy bội được sử dụng với phương tiện SPSS.