Điều chỉnh số liệu kế toán nhằm tránh báo cáo lỗ và tránh sự sụt giảm của lợi nhuận báo cáo - bằng chứng từ các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích phân phối của các biến phản ánh lợi nhuận để đưa ra bằng chứng về việc các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đã điều chỉnh số liệu kế toán nhằm tránh báo cáo lỗ. Các phân tích tương tự đối với biến phản ánh sự tăng/giảm của lợi nhuận không cho thấy bằng chứng về việc các NHTM trong mẫu nghiên cứu tìm cách báo cáo mức lợi nhuận tăng dần.