Đề án tự chủ tuyển sinh đại học

Mục tiêu của "Đề án tự chủ tuyển sinh đại học" là lựa chọn nguồn sinh viên nhập học có chất lượng phù hợp với nhu cầu, điều kiện của nhà trường; đảm bảo tính khách quan, công bằng, không phát sinh tiêu cực; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đã được Hội đông quản trị Trường Đại học Đại Nam đầu tư.