Đánh giá sự hài lòng với công việc của điều dưỡng viên tại một số bệnh viện huyện tỉnh Thái Bình năm 2019

Bài viết trình bày đánh giá sự hài lòng với công việc của 211 điều dưỡng viên đang làm việc tại 4 bệnh viện huyện, tỉnh Thái Bình năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả ngang với cỡ mẫu là 211 điều dưỡng viên. Tất cả điều dưỡng viên được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ phiếu hỏi chuẩn bị trước vào tháng 10 năm 2019.